Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe


OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

spółki HAPPY END PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 1.4.2024

 

1.         POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1         Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe spółki HAPPY END PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zwane dalej „OWH”) obowiązują (o ile nie określono inaczej) w odniesieniu do zakupu towarów w oferowanych w sklepie internetowym https://www.happyendpl.pl.

1.2         OWH dokładniej określają i precyzują obowiązki sprzedawcy (operatora sklepu internetowego), którym jest spółka HAPPY END PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. 3 maja 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000280869, NIP 6521680377, REGON 240663460, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 złotych, nr rachunku bankowego: 08 1500 1357 1213 5006 5944 0000, a także kupującego (klienta). Wszelkie stosunki umowne pomiędzy sprzedawcą a kupującym podlegają dokumentacji zamówień oraz niniejszym OWH. W przypadku nieuregulowanych kwestii, stosunki umowne między sprzedawcą a kupującym podlegają ogólnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

1.3         Niniejsze OWH są wydane zgodnie z postanowieniami przepisu art. 384 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWH lub zastąpienia istniejących OWH nowymi. Nowe OWH zostaną opublikowane na stronie internetowej sprzedawcy https://www.happyendpl.pl jeszcze przed rozpoczęciem ich obowiązywania.

1.4         Kupującym konsumentem (konsument) jest każda osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Kupujący, który nie jest konsumentem, jest przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH.

2.         INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY

2.1         Sprzedawca przed zawarciem umowy podaje kupującemu, niniejsze OWH oraz (w przypadku kupującego, który jest konsumentem) następujące informacje:

a)     adres poczty elektronicznej do wysyłania wiadomości e-mail: info@happyendpl.pl oraz numer telefonu do kontaktu ze Sprzedawcą: 0048 668 022 155;
b)     koszt środków porozumiewania się na odległość nie różni się od standardowej stawki (sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat);
c)     ile strony umowy nie uzgodnią inaczej, sprzedawca wymaga zapłaty ceny zakupu przed odbiorem świadczenia przez kupującego od sprzedawcy;
d)     za pośrednictwem sklepu internetowego nie zawiera umowy, której przedmiotem jest powtarzające się świadczenie;
e)     ceny towarów i usług są podane w sklepie internetowym jako ceny netto i brutto (z / bez podatku VAT), łącznie z wszystkimi opłatami określonymi przez prawo; koszty dostawy towaru lub usługi różnią się w zależności od sposobu dostawy i sposobu płatności ceny za towar, który wybierze kupujący, przy czym kupujący jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem zamówienia;
f)     konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach określonych w art. 5 i 6 niniejszych OWH;
g)     sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, stosowanej przez Sprzedawcę procedurze reklamacji (opisanej w art. 4 OWH), odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia oraz treści gwarancji;
h)     Sprzedawca dopuszcza następujące formy kontaktu z Kupującym: telefoniczny, e-mail lub listowny, na adresy podane wyżej, przy czym składanie zamówień jest ograniczone do form opisanych w niniejszych OWH.
 

3.         ZAMÓWIENIE TOWARU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1         Sprzedawca poprzez zamieszczenie informacji o towarach na stronie internetowej zaprasza Kupujących do składania ofert umowy kupna towarów lub usługi na warunkach określonych w OWH. Wszystkie towary przedstawione w sklepie internetowym pod adresem https://www.happyendpl.pl nie są uważane za oferty zawarcia umowy sprzedaży; w tym przypadku przepis art. 543 kodeksu cywilnego nie ma zastosowania. Dopiero kupujący składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z niniejszymi OWH. Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że zdjęcia towarów mają jedynie charakter poglądowy i niekoniecznie odpowiadają rzeczywistej formie towarów, oraz że zdjęcia mogą również dodatkowo przedstawiać towar uzupełniający, który nie jest przedmiotem oferty sprzedaży – szczegółową i wiążącą dla Stron specyfikację produktu zawiera opis produktu zamieszczony pod jego numerem katalogowym.

3.2         W momencie doręczenia sprzedawcy elektronicznego zamówienia utworzonego przez kupującego za pomocą elektronicznego interfejsu, kupujący składa ofertę zawarcia umowy kupna. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na podstawie wysłania potwierdzenia zamówienia (lub jego części) przez Sprzedawcę do Kupującego; od momentu otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę umowa sprzedaży zostaje zawarta a jej przedmiotem jest sprzedaż i zakup towarów szczegółowo określonych w zamówieniu kupującego, których dostawę sprzedawca potwierdził w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może dokonać potwierdzenia zamówienia w całości, Sprzedawca może dokonać potwierdzenia jedynie w części – a w takim przypadku, brak sprzeciwu Kupującego w terminie 24 godzin od dnia otrzymania potwierdzenia, traktowany jest jako zgoda na przyjęcie oferty w części. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Kupujących konsumentów.

3.3         Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich danych i niezbędnych informacji określonych w formularzu zamówienia. Zamówienie elektroniczne (projekt umowy) wraz z wszystkimi jego częściami można złożyć wyłącznie w formie określonej przez interfejs elektroniczny sklepu internetowego https://www.happyendpl.pl. Wypełniając formularz rejestracyjny lub zamówienie w sklepie internetowym https://www.happyendpl.pl, kupujący zostaje również poinformowany o przetwarzaniu przez sprzedającego danych osobowych o sobie i swoich zakupach.

3.4         Wysyłając sprzedawcy elektroniczne zamówienia, kupujący przede wszystkim potwierdza, że:

a)     zapoznał się z OWH obowiązującymi w dniu wysłania zamówienia;
b)     w pełni akceptuje warunki podane w OWH i wprowadza je do warunków oferty zawarcia umowy jako ich część; oraz
c)     zgadza się z innymi warunkami sprzedaży i zakupu towarów określonymi w zamówieniu (w szczególności ceną zakupu towaru, warunkami dostawy itp.).
 

3.5         Szczegółowe informacje o poszczególnych krokach i procesie utworzenia i wysłania zamówienia do sklepu internetowego https://www.happyendpl.pl wynikają automatycznie w trakcie zamawiania. Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia lub poprawienia wszystkich danych. Kupujący wyśle zamówienie sprzedawcy, klikając na przycisk "Zakończ zamówienie".

3.6         Koszty korzystania ze środków komunikacji na odległość (telefon, internet itp.) w celu złożenia zamówienia i jego potwierdzenia ponosi każda strona umowy samodzielnie. Umowa jest zawarta w języku polskim. Zawarta umowa będzie przechowywana przez sprzedawcę na czas niezbędny do jej pomyślnej realizacji, jednak nie później niż sześć lat od jej wykonania, i nie będzie nikomu udostępniona – chyba, że konieczność jej dalszego przechowywania lub udostępnienia będzie uzasadniona interesem prawnym Sprzedawcy, polegającym w szczególności na dochodzeniu lub ochronie go przed roszczeniami.

3.7         Kupujący kupuje towar w cenie, która obowiązuje w momencie jego zamawiania. W przypadku, gdy chodzi o specjalny rodzaj towaru, którego sprzedawca nie ma do dyspozycji i musi go zamówić od strony trzeciej, lub towar, którego nie ma na magazynie, sprzedawca po złożeniu przez kupującego oferty zawarcia umowy potwierdzi kupującemu telefonicznie lub e-mailem kwotę ceny zakupu towaru i termin jego dostawy. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany ceny zakupu w zależności od aktualnej sytuacji na rynku oraz w zależności od zmian kursu walut obcych. Jeżeli kupujący po złożeniu zamówienia nie zgadza się ze zmianą ceny zakupu, uważa się, że zamówienie zostało przez kupującego anulowane.

3.8         Oferty promocyjne i rabaty obowiązują zawsze przez okres ustalony dla konkretnej oferty lub do wyczerpania zasobów. Przed złożeniem zamówienia kupujący ma możliwość zapoznania się z okresem ważności konkretnej oferty promocyjnej, ceny i ilością towaru, który można zamówić w trakcie promocji. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ilość towarów w promocji, które można zamówić u sprzedawcy, jest ograniczona przez ilość konkretnego towaru, którym sprzedawca w momencie składania zamówienia ma do dyspozycji.

3.9         Kupujący wysyłając zamówienie do sprzedawcy oświadcza, że jest mu znana łączna cena towaru, który jest przedmiotem jego oferty zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą, w tym podatku VAT i innych opłat oraz wszelkich kosztów wysyłki, i w pełni zgadza się z daną ceną. Koszty przygotowania do wysyłki są wliczone w cenę produktu. Koszty przygotowania do wysyłki są rozumiane jako sprawdzenie kompletności produktu i bezpieczne zapakowanie kruchego produktu, jeżeli oryginalne opakowanie dostatecznie nie chroni produktu przed uszkodzeniem podczas transportu. Koszty dostawy nie są wliczane w cenę produktu. Sprzedawca rozlicza koszty dostawy w zależności od wybranego przez kupującego sposobu dostawy zamówionego towaru. O ile dla konkretnego rodzaju towaru nie jest podane, iż opłata za dostawę jest określana indywidualnie (szczególnie w zależności od rodzaju, masy, objętości towaru lub odległości do miejsca dostawy towaru), koszty dostawy są automatycznie doliczane do zamówienia kupującego po tym, jak kupujący podczas realizacji zamówienia wybierze sposób dostawy towaru; koszty dostawy towaru stanowią element łącznej ceny za towar zgodnie z zawartą umową sprzedaży. W przypadku, gdy dla konkretnego rodzaju towaru jest informacja, iż koszty dostawy są ustalane indywidualnie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia towaru kupujący jest informowany o kosztach transportu towaru. Koszty dostawy towarów, które są ustalane indywidualnie, odpowiadają zwykłym kosztom transportu i są dodawane przez sprzedawcę do łącznej ceny zakupu zgodnie z zawartą umową sprzedaży. W przypadku, gdy Kupujący nie zgodzi się na tak ustalone indywidualnie koszty dostawy, zamówienie uważa się za anulowane.

3.10         Kupujący w elektronicznym zamówieniu określa sposób płatności ceny zakupu, wybierając jedną z podanych przez sprzedawcę opcji. Możliwość płatności za pomocą przelewu bankowego nie dotyczy kontrahentów bez wcześniejszej historii transakcji oraz kupujących, którzy zalegają z płatnościami za już wystawione faktury.

3.11         Miejscem dostawy towarów jest adres podany przez kupującego w elektronicznym zamówieniu. Dostawa towaru do kupującego będzie się odbywać w sposób, który kupujący wybierze w elektronicznym zamówieniu, wybierając jedną z podanych przez sprzedawcę opcji.

3.12         Prawo własności towaru przechodzi na kupującego z chwilą jego odbioru i po zapłaceniu sprzedawcy pełnej kwoty ceny zakupu.

3.13         W przypadku, gdy kupujący zalega z zapłatą ceny zakupu lub jej części w ramach dowolnej umowy sprzedaży, sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania świadczenia do chwili uiszczenia przez kupującego pełnej kwoty, z płatnością której jest w zwłoce.

3.14         W przypadku, gdy kupujący opóźnia się z zapłatą ceny zakupu lub jej części, kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy odsetek w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie; powyższe nie wpływa na prawo sprzedawcy do odszkodowania.

3.15         Podczas odbioru towaru kupujący otrzyma dowód dostawy, który jest jednocześnie kartą gwarancji (w przypadku udzielenia gwarancji na towar oraz jeżeli do towaru nie jest załączona oddzielna karta gwarancji).

3.16         O ile niniejsze OWH nie stanowią inaczej, kupujący jest uprawniony rozwiązać umowę sprzedaży bez podania przyczyny, aż do chwili złożenia przez Sprzedawcę zlecenia na dostawę towaru do kupującego, za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez kupującego pocztą elektroniczną na adres happyend@happyendpl.pl. Warunkiem ważności rozwiązania umowy sprzedaży jest uiszczenie przez kupującego opłaty storno w wysokości określonej przez sprzedawcę; sprzedawca od momentu otrzymania przez Kupującego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, a do momentu uiszczenia opłaty storno nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru kupującemu. Wysokość opłaty storno ustala sprzedawca na podstawie kosztów, które poniósł w związku z realizacją umowy sprzedaży do dnia otrzymania od kupującego oświadczenia o odstąpieniu, jednak min. 15% łącznej ceny zakupu wskazanej w oświadczeniu o potwierdzeniu zamówienia. Sprzedawca powiadomi kupującego o wysokości opłaty storno, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego kupujący wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Jeżeli opłata storno nie zostanie uiszczona najpóźniej do 30 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy przez kupującego, umowa sprzedaży wygasa, a kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kary umownej w wysokości opłaty storno. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do Kupującego będącego konsumentem, który jest uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w pkt. 6 OWH.

4.         RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA

4.1         Sprzedawca jest odpowiedzialny za prawidłowe dostarczenie towaru kupującemu. Ewentualne reklamacje dotyczące wad towaru będą rozpatrywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.2         Towar można reklamować u sprzedawcy pod adresem e-mail happyend@happyendpl.pl lub dzwoniąc pod numer 0048 668 022 155.

4.3         Sprzedawca udziela gwarancji jakości na produkty na okres dwunastu (12) miesięcy, chyba że na opakowaniu produktów lub w dokumentacji towarzyszącej podano inaczej (np. krótszy lub dłuższy okres gwarancji, data ważności, okres przydatności do spożycia itp.), w takim przypadku obowiązują podane wskazania. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez kupującego i jest przedłużony o czas, w trakcie którego produkt był objęty naprawą gwarancyjną. Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji okres gwarancji zostaje przedłużony o czas trwania reklamacji. Czas trwania reklamacji rozpoczyna się następnego dnia po odbiorze towaru i kończy w dniu rozpatrzenia reklamacji, a nie w dniu odbioru towaru przez klienta. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji okres gwarancji nie ulega przedłużeniu.

4.4         Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady funkcjonalne, wady powstałe podczas produkcji i montażu lub instalacji towaru, która została wykonana przez pracowników sprzedawcy.

4.5         Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

a)     wady spowodowane nieodpowiednią obsługą, niefachowym lub nieadekwatnym traktowaniem;
b)     zużycie przedmiotu spowodowane jego normalnym użytkowaniem;
c)     wady powstałe w wyniku mechanicznego uszkodzenia towaru;
d)     wady spowodowane używaniem towarów w niewłaściwych warunkach, tzn. w nieodpowiednich temperaturach, zakurzonym, wilgotnym środowisku, pod wpływem chemicznego i mechanicznego oddziaływania, dla których produkt nie jest przeznaczony;
e)     wady spowodowane niewłaściwą instalacją, obsługą, niewłaściwym traktowaniem lub zaniedbaniem opieki nad towarem;
f)     uszkodzenie towaru w wyniku nadmiernego załadunku lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami;
g)     towar, który został poddany modyfikacji przez kupującego (lakierowanie, gięcie itp.);
h)     uszkodzenie towaru w wyniku działania żywiołów lub siły wyższej.
 

4.6         Kupujący przyjmuje do wiadomości, że żywotność wybranych towarów jest ograniczona ich składem chemicznym; w takim przypadku na opakowaniu towarów, lub w dokumentacji towarzyszącej towarowi lub dowodzie dostawy jest podana data ważności określająca okres użytkowania towarów.

5.         ROZWIĄZANIE UMOWY SPRZEDAŻY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

5.1         Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie do miesiąca od chwili potwierdzenia zamówienia, nie później jednak niż do chwili zlecenia transportowego na dostawę towaru do kupującego, mianowicie za pośrednictwem wysłania przez sprzedawcę wiadomości elektronicznej na adres e-mail kupującego podanego w zamówieniu.

5.2         Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, jeśli kupujący jest w zwłoce z zapłatą ceny zakupu za towar lub jakąkolwiek inną płatnością na rzecz sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo wykonać prawo do odstąpienia w terminie do miesiąca od kiedy powziął wiadomość o zaistnieniu przyczyny do odstąpienia od umowy.

5.3         Sprzedawca ma również prawo odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wykonanie świadczenia staje się niemożliwe a sprzedawca nie dojdzie do porozumienia z kupującym w sprawie zastępczego wykonania świadczenia. W przypadku, gdy kupujący zapłacił już cenę za zamówiony towar, a sprzedawca odstąpi od umowy z powodu określonego w niniejszym paragrafie, sprzedawca zwróci kupującemu pełną kwotę najpóźniej 15 dni po doręczeniu kupującemu pisemnego odstąpienia od umowy. Strony postawiają, że wykonanie świadczenia stanie się niemożliwym również w przypadku, gdy towaru, który jest przedmiotem umowy sprzedaży, zabraknie na magazynie i nie będzie dostępny dla sprzedawcy ani jego dostawców; sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kupującego o takim powodzie niemożliwości wykonania świadczenia drogą elektroniczną od chwili stwierdzenia niemożliwości wykonania świadczenia. Sprzedawca ma prawo wykonać prawo do odstąpienia w terminie do miesiąca od kiedy powziął wiadomość o zaistnieniu przyczyny do odstąpienia od umowy.

5.4         W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży drogą odstąpienia, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu ceny za towar, dopóki kupujący nie zwróci sprzedawcy odebranego towaru w stanie, w jakim został kupującemu dostarczony.

6.         PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1         Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta kupujący konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od odbioru towaru (w przypadku, gdy dostawa jest na prośbę kupującego podzielona na kilka części, okres ten biegnie dla każdej części dostawy oddzielnie, mianowicie od dnia przejęcia konkretnej odpowiedniej części dostawy towaru). Odstąpienie od umowy sprzedaży należy przesłać sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

6.2         Jeśli konsument chce odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z poprzednim akapitem w ciągu 14 dni, skontaktuje się (przynajmniej za pośrednictwem e-mail) ze sprzedawcą i oznajmi na piśmie swój zamiar odstąpienia od umowy; może w tym celu skorzystać z formularza Reklamacja/zwrot towaru udostępnionego w sklepie internetowym https://www.happyendpl.pl w zakładce Skontaktuj się z nami. Konsument wysyła odstąpienie od umowy sprzedaży na adres siedziby sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej info@happyendpl.pl.

6.3         W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego zgodnie z poprzednimi akapitami, sprzedawca zwróci środki pieniężne otrzymane od kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy towaru poniesionych w wyniku wybranej przez kupującego metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez sprzedawcę) w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego, mianowicie w taki sam sposób, w jaki sprzedawca przyjął je od kupującego, chyba że kupujący określi inaczej. Sprzedawca ma również prawo do zwrotu świadczenia udzielonego przez kupującego podczas zwrotu towaru lub w inny sposób, o ile kupujący wyraża na to zgodę i nie spowoduje to wzrost kosztów dla kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków pieniężnych wcześniej, aniżeli kupujący zwróci towary lub wykaże, że wysłał towar do sprzedawcy.

6.4         Postanowienia niniejszych OWH dotyczące odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie mogą być rozumiane jako możliwość bezpłatnego wypożyczenia towaru. W okresie opisanym w zdaniu poprzedzającym, kupujący ma prawo korzystać z rzeczy jedynie w sposób niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania świadczenia, konsument musi w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy zwrócić sprzedawcy wszystko, co na podstawie umowy sprzedaży otrzymał. Jeśli jest to raczej niemożliwe (np. towar został w międzyczasie zniszczony lub użyty), konsument musi zapewnić rekompensatę pieniężną w zamian za to, czego nie można już zwrócić. Jeśli zwrócony towar jest tylko częściowo uszkodzony, sprzedawca może dochodzić od konsumenta prawo z tytułu odszkodowania i potrącić swoje roszczenie z tytułu zwrotu ceny zakupu. W takim przypadku sprzedawca zwraca konsumentowi tylko obniżoną cenę zakupu.

6.5         Sprzedawca może potrącić rzeczywiste koszty, które poniósł w związku ze zwrotem towaru kupującemu z tytułu ceny zakupu, która powinna być kupującemu zwrócona.

6.6         Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli zostały świadczone za jego poprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a sprzedawca przez zawarciem umowy oznajmił konsumentowi, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy;
b)     na dostawę towaru lub świadczenie usług, których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy, które mogą wystąpić w terminie odstąpienia od umowy;
c)     na dostawę towaru, który został modyfikowany na życzenie konsumenta lub dla konsumenta;
d)     na dostawę towaru, który szybko się psuje, a także towaru, który po dostawie został nieodwracalnie zmieszany z innymi towarami;
e)     na naprawę lub konserwację przeprowadzoną w miejscu wyznaczonym przez konsumenta na jego życzenie; powyższe nie ma zastosowania w przypadku późniejszych napraw innych aniżeli napraw na żądanie, lub dostarczenia innych aniżeli wymaganych części zamiennych;
f)     na dostawę towaru w zamkniętym opakowaniu, z którego konsument wyjął towar i z powodów higienicznych towaru nie można zwrócić.
 

7.         PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

7.1         Sprzedawca ma prawo odrzucić zamówienie kupującego (tj. nie potwierdzić zamówienia) według własnego uznania, zwłaszcza jeśli kupujący wielokrotnie nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących przejęcia towarów lub zapłaty ceny zakupu.

7.2         Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar zgodnie z umową sprzedaży w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia, w stanie bez wad. O ile czas dostawy nie jest określony w potwierdzeniu zamówienia, a strony umowy nie uzgodnią inaczej, sprzedawca dostarczy towar kupującemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia zamówienia.

7.3         Sprzedawca po dostarczeniu towaru przekaże kupującemu fakturę VAT dostarczonego towaru.

8.         OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

8.1         Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i prawdziwych informacji podczas rejestracji i składania zamówień elektronicznych, w szczególności danych do faktury i miejsca dostawy towarów.

8.2         Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru i zapłaty pełnej ceny zakupu. Kupujący, po dokonanej dostawie towaru, jest zobowiązany dokonać jego niezwłocznego sprawdzenia – w szczególności w zakresie jego zgodności z treścią zamówienia (ilościowo oraz co do asortymentu), istnienia ewentualnych uszkodzeń towarów lub ich opakowań oraz ewentualnych wad towaru. Kupujący ma prawo zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi w terminie:

-7 dni od dnia dostawy – w zakresie braków ilościowych, niezgodności towaru z zamówieniem lub uszkodzeń opakowań;
-14 dni od dnia dostawy – w zakresie pozostałych wad;
- pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi. Jeśli wada ujawniła się w późniejszym terminie (a nie mogła być wykryta podczas kontroli), kupujący zgłasza wady w terminie 14 dni od dnia jej wykrycia.
 

8.3         W przypadku, gdy towar odebrany przez kupującego jest niezgodny z umową sprzedaży, kupujący ma prawo do bezpłatnego i niezwłocznego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży, mianowicie zgodnie z prośbą kupującego o dokonanie wymiany lub naprawy towaru; jeżeli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może zażądać adekwatnej obniżki ceny towaru lub odstąpić od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący wiedział o braku zgodności z umową sprzedaży przed przejęciem towaru, lub sam spowodował niezgodność z umową sprzedaży.

8.4         Kupujący ma prawo usunąć swoje dane osobowe z bazy danych, jeśli pisemnie o to zażąda. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia z bazy danych wszystkich danych o kupującym w ciągu 15 dni od otrzymania pisemnego żądania – chyba, że konieczność przetwarzania danych Kupującego wynika z przepisów powszechnie obowiązujących lub jest niezbędna do wykonania umowy lub jest niezbędna dla zabezpieczenia prawnych interesów Sprzedawcy, polegających na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

9.         SPECJALNE AKCJE OGŁOSZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

9.1         Sprzedawca, według własnego uznania, ma prawo ogłosić w sklepie internetowym https://www.happyendpl.pl specjalne akcje, których celem jest lepsze zaznajomienie potencjalnych klientów z towarem. Do akcji tych należą w szczególności:

a)     pożyczanie towarów;
b)     bezpłatna dostawa towarów; oraz
c)     przesłanie próbki.
 

9.2         O warunkach specjalnej akcji sprzedawca informuje w sklepie internetowym. O ile o warunkach specjalnej akcji nie postanowiono inaczej, warunki niniejszych OWH mają zastosowanie w przypadku specjalnych akcji, a powstałe stosunki prawne mają zastosowanie z następującymi wyjątkami:

a)     jakakolwiek odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad lub gwarancji jakości nie odnosi się do towaru dostarczonego lub pożyczonego przez sprzedawcę w ramach specjalnej akcji, a w przypadku konsumentów odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostanie ograniczona do okresu roku od dnia wydania towaru;
b)     w przypadku szczególnej akcji, w ramach której towar jest przez sprzedawcę pożyczany, zostanie podpisany pisemny protokół odbioru towaru; podpisując pisemny protokół, sprzedawca jako użyczający, a kupujący jako biorący postanowili, że jeżeli biorący nie zwróci pożyczonego towaru użyczającemu w terminie określonym w protokole odbioru, wówczas w chwili zwłoki ze zwrotem towaru dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży wypożyczonego towaru, przy czym biorący jest zobowiązany do zapłaty użyczającemu ceny zakupu najpóźniej w ciągu 15 dni.
 

10.         ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

10.1         Sprzedawca i kupujący ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną drugiej stronie umowy w wyniku naruszenia swoich zobowiązań.

10.2         Sprzedawca i kupujący postanowili, że za ewentualne szkody spowodowane kupującemu z powodu zwłoki w dostawie lub pożyczeniu towaru przez sprzedawcę lub szkodę spowodowaną kupującemu w związku z wadliwym towarem lub inną formą niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do wysokości czterokrotności kwoty danego zamówienia. Ograniczenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania do konsumentów.

11.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1         Niniejsze OWH obowiązują w brzmieniu podanym na stronie internetowej sprzedawcy w dniu przesłania kupującemu elektronicznego zamówienia.

11.2         Jeżeli w niniejszych OWH nie określono inaczej, za pisemny dokument uważa się również dokument sporządzony przez stronę umowy w formie listu poleconego, przesyłki danych, faksu lub wiadomości elektronicznej. W przypadku pisemnego dokumentu w postaci wiadomości e-mail, który zgodnie z niniejszymi OWH musi być podpisany przez działającą osobę, uznaje się go za właściwie sporządzony wtedy, gdy zawiera podpis elektroniczny identyfikujący działającą osobę, lub skan dokumentu opatrzony własnoręcznym podpisem działającej osoby.

11.3         Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z zamówienia. Listę podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stronie https://www.uokik.gov.pl.

Niniejsze OWU mają ważność i moc obowiązującą od dnia ich opublikowania na stronie internetowej https://www.happyendpl.pl, jednak nie wcześniej niż 1.4.2024.